My Image

This slideshow requires JavaScript.

ការចុះកម្មសិក្សានិងដំណើកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីធ្វើឲ្យខ្ញុំចំាមិនភ្លេចនៅអនុស្សាវរីយ៏ទំាង

ឡាយនៅទីនោះទោះបីជានាពេលនេះមិត្តរួមថា្នក់របស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានខ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដោយ។

//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s